Conform het besluit genomen in de Algemene Ledenvergadering d.d. 30 augustus jl. is de contributie/bijdrage voor dit schaakseizoen als volgt.

  

Jeugdleden   (t/m 18 jaar)                   40,00

 

Seniorleden  (19 jaar en ouder)            80,00

Dubbelleden (19 jaar en ouder)            37,50

Donateurleden                                  €  56,50

Erelid                                                   (a)

Huis-/tuin- en keukenschakers                (b)

 

(a)    Leden die tot Erelid zijn benoemd zijn vrijgesteld van contributie.

(b)    Daar onze club kostendekkend moet draaien, dus geen winstbejag heeft, moeten wij de huis-,            tuin- en keukenschakers na drie keer gratis te hebben meegedaan vanaf de vierde keer een                kleine bijdrage van € 2,00 per avond vragen voor afschrijving/aanschaf schaakmateriaal.

 

Bovengenoemde bedragen zijn de minimale bedragen die wij moeten berekenen om de club kostendekkend te houden. De bedragen bestaan voornamelijk uit afdracht bonds-contributie, afschrijving en aanschaf materiaal, representatie, kosten drukwerk etc.

 

Leden die gedurende het seizoen lid worden betalen contributie naar rato.

 

Betalingsregeling:

Bij betaling vóór 1 januari van het betreffende schaakseizoen mag de contributie met € 5,00 verlaagd worden.

Vanwege het hoge kostenaspect beschikt onze club niet over acceptgirokaarten. U wordt verzocht de contributie bij voorkeur over te maken op:

 

                    Bankrekening nr. NL 90 SNSB 0901887757

                    Schaakclub De Vennep

                    Nieuw-Vennep

                    o.v.v. Contributie afdracht seizoen 2021/2022