In de Keizercompetitie speelt u één partij per avond. De reguliere speeltijd per persoon is: 1 uur en 40 minuten met vanaf het begin van de partij een increment (automatische toevoeging) van 10 seconden per zet. Het aantal zetten is onbeperkt.

Daar de meespelende jeugdleden (i.v.m. school) niet tot 24:00 uur mag blijven, is er met hun ouders en in overleg met de AVL voor het gehele seizoen een aangepaste tijd afgesproken. Dit seizoen is dat tot 21:30 uur. De reguliere speeltijd per persoon is dan 45 minuten zonder increment. Indien beide spelers niet op 20:00 aanwezig zijn wordt de klok door de aanwezige speler of wedstrijdleider gestart zodat de partij niet later klaar is dan 21:30.

De bedoeling van het Keizersysteem is dat enigszins gelijkwaardige spelers tegen elkaar uitkomen. De indeling geschiedt op basis van de, op 1 augustus voorafgaand aan het schaakseizoen, door de KNSB opgemaakte ratinglijst (nieuwe spelers worden ingeschat). De competitie is verdeeld in twee perioden. Per periode kan men elkaar slechts één keer ontmoeten. Men kan elkaar niet binnen drie rondes voor de tweede keer ontmoeten. We spelen conform de Fide-Regels van het schaakspel (de officiële Nederlandse vertaling KNSB januari 2018).

De puntentelling van het Keizersysteem gaat als volgt:

  1. Het systeem kent een reeks basiswaarde-/startpunten. De  nr. 1 krijgt aan het begin van de competitie een bepaald waardecijfer toegekend. De nr. 2  krijgt een punt minder, vervolgens nr. 3 weer een punt minder etc. etc.  Als u van uw tegenstander wint worden in principe zijn waardepunten aan uw punten-score toegevoegd. Het  u werkelijk toebedeelde waardecijfer kan iets hoger of lager uitvallen van wat het systeem verwacht, daar  het systeem na iedere ronde ook de uitslagen van voorgaande rondes meeneemt in zijn  berekening. Als u remise speelt ontvangt u de helft van zijn waardepunten en als u verliest zullen er geen punten aan uw puntenscore worden toegevoegd.  Uw waardepunten kunnen dus na iedere ronde stijgen of dalen.
  2. Om te voorkomen dat er vooral in het begin van de competitie qua sterkte van de spelers in de ranglijst een te grote stijging of daling plaats zal vinden, krijgt men aan het begin van de competitie een aantal extra startpunten toegekend. Deze punten fluctueren niet en worden vóór de 11e ronde gehalveerd.   De resterende extra punten worden dan vóór de 21e ronde afgevoerd.
  3. Na de laatste ranglijst zal er een extra herwaardering op het systeem worden toegepast.
  4. Mocht u een avond niet aan de Keizercompetitie kunnen deelnemen dan dient u zich uiterlijk op de betreffende dag vóór 19:00 uur af te melden.
  5. Conform het d.d. 27 augustus 2018 in de Algemene Ledenvergadering genomen besluit krijgt u t/m de 5e afmelding, per afmelding 1/3 deel van uw waardepunten toegewezen.  Bent u oneven, dan krijgt u 2/3 deel van uw basis waardepunten toegewezen.  Bij niet afmelding bezorgt u uw tegenstander een heel onplezierige avond.
  6. Bij een voor de Keizercompetitie meetellende externe competitiewedstrijd ontvangt u conform onderstaand schema voorlopig de volgende punten.

Winst

Remise

Verlies

55

25

10

Daar we met het nieuwe programma nog niet weten hoe e.e.a. gaat uitpakken kan het zijn dat deze punten na de derde ronde Bondswedstrijd alsnog zullen worden aangepast. Bij een externe wedstrijd, niet op de maandagavond, zal indien er die week een Keizerronde plaatsvindt waarbij u met kennisgeving afwezig bent het persoonlijk resultaat van die externe wedstrijd meetellen voor de Keizercompetitie. Clubkampioen is degene die na de laatste Keizerronde de meeste punten heeft. Er zijn drie “bekers” beschikbaar en voor de clubkampioen is er tevens een wisselbeker.

PS  Indien het er bij een team in een laatste NHSB-wedstrijd nog om gaat om te kunnen promoveren c.q. degradatie te ontlopen kan de teamleider verzoeken om een niet spelende scheidsrechter. De scheidsrechter wordt die avond als oneven gewaardeerd en neemt dus niet deel aan de Keizercompetitie.                                                             

Conform het in de Algemene Ledenvergadering d.d. 27 augustus 2013 herziene besluit ontvangen alle aan de Keizercompetitie deelnemende leden in principe aan het begin van het schaakseizoen een notatieboekje.  Daar div. leden vaak nog niet toe waren aan een nieuw notatieboekje is nadien door hun verzocht het notatieboekje pas te mogen “opeisen” als hun oude boekje vol is.