1.Inleiding.

Schaakclub De Vennep is verantwoordelijk voor de bescherming van de privacy van de persoonsgegevens, die de leden haar verschaft hebben. De club neemt ten alle tijden technische en organisatorische maatregelen ten einde de gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De club houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Daaruit voortvloeiend is dit reglement van kracht, vooralsnog tot de Algemene Ledenvergadering bij haar eerstvolgende vergadering de definitieve tekst heeft vastgesteld. Daarna zullen wijzigingen de goedkeuring van volgende ledenvergaderingen behoeven.In dit reglement wordt een overzicht gegeven van de persoonsgegevens, met welk doel en op welke wijze deze verzameld en verwerkt worden en welke rechten de leden ten aanzien van deze gegevens hebben.

2.Welke gegevens betreft het?

Naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer(s), emailadres van de leden. Ook beeldmateriaal op de website valt hieronder.

3.Met welk doel worden de gegevens verzameld en verwerkt?

De club gebruikt de gegevens slechts binnen de statutaire doelstellingen van de vereniging. Hieronder valt onder andere het organiseren en faciliteren van schaakwedstrijden, het bijhouden van uitslagen en standen en het houden van onderling contact. De gegevens zijn opgeslagen in de ledenadministratie en dienen tevens voor het berekenen,vastleggen en innen van contributie en/of inschrijfgelden en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.De club zal de gegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden zonder voorafgaande toestemming.De club bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doelstellingen en zolang specifieke regelgeving dit vereist.

4.De website.

Schaakclub De Vennep is de beheerder van website www.schaakclubdevennep.nl. De club verzamelt geen op de persoon identificeerbare gegevens van bezoekers.De website is een open site, dus geen log-in, en bevat geen advertenties of cookies. De website toont slechts links naar KNSB en NHSB, niet naar sociale media of anderszins.Op de website zullen van de persoonsgegevens van de leden alleen namen en eventueel afbeeldingen zichtbaar zijn, behoudens contactgegevens van enkele bestuursleden.

5.De ledenadministratie.

De club houdt haar ledenadministratie bij in het OnlineLedenAdministratie (OLA) systeem van de KNSB. Medewerkers van KNSB/NHSB hebben hierin inzage en gebruiken de gegevens voor toezending van het KNSB blad, voor berekening van contributie heffing aan de club, voor het beoordelen van speelgerechtigheid en voor het uitvoeren van rating berekeningen. De KNSB heeft haar privacy beleid op haar website vastgelegd.6.De rechten van de leden ten aanzien van hun persoonsgegevens.De leden hebben ten alle tijden het recht op inzage van hun persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering te eisen en om gebruik van de gegevens te verbieden door het intrekken van de gegeven toestemming. De club acht zich hiertoe verplicht. Dergelijke vragen dienen aan de secretaris te worden gericht