Leden

Een natuurlijk persoon die lid van de vereniging wenst te worden, geeft de wens daartoe te kennen aan het bestuur van de vereniging, dat over toelating beslist.

 Leden zijn verplicht

 • hun adres alsmede eventuele adreswijziging zo spoedig mogelijk aan de secretaris door te geven.
 • het belang van de schaakvereniging niet te schaden.
 • de statuten en reglementen van de vereniging , alsmede in het kader daarvan besluit, na te leven.
 • z.s.m. maar in elk geval tijdig, de wedstrijdleider in te lichten, wanneer zij op een schaakavond verhinderd zijn.

 

Onderscheidingen

Het erelidmaatschap van de vereniging en het lidmaatschap van verdienste kan door de algemene

vergadering worden verleend aan natuurlijke personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.

Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.

Een voorstel tot het verlenen van een onderscheiding kan zowel door het bestuur als door één of meer leden worden gedaan.

 

Gepermiteerden

Gepermiteerden zijn natuurlijke personen, die geen lid zijn en door het bestuur worden toegelaten om aan activiteiten van de vereniging deel te nemen.

 

Beëindiging van het lidmaatschap

 • Opzegging namens de vereniging.
 • Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur op een der volgende gronden en kan

onmiddellijk in werking treden.

 • het lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap te voldoen;
 • het lid komt zijn verplichtingen t.o.v. de vereniging niet na;
 • het lid berokkent door zijn gedrag de vereniging bij voortduring overlast.
 • Ontzetting of royement.
 • Ontzetting geschiedt door het bestuur en kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd

met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Tenzij een besluit tot ontzetting in overleg met een algemene  ergadering is opgenomen, is er binnen een maand na ontvangst van betreffende kennisgeving beroep mogelijk bij de eerstvolgende algemene vergadering. Hangend het beroep is het lid geschorst.

 

Betaling van de jaarlijkse bijdragen

De door de leden te betalen jaarlijkse contributie wordt voor elk verenigingsjaar, op basis van een door de algemene vergadering bepaald bedrag per lid vastgesteld.

Indien de contributie niet voor 1 januari van het betreffende seizoen is voldaan dient er een extra bedrag betaald te worden, welk bedrag op de jaarlijks Algemene vergadering kan worden aangepast.

 

Bestuur

 1. Het bestuur kent ten minste de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester en wedstrijdleider. Indien er niet voldoende kandidaten zijn om deze functies in te vullen, kan een persoon hierbij meerdere functies vervullen.
 2. De taken van de bestuursleden zijn separaat vastgelegd in een apart overzicht taakomschrijvingen bestuursleden De Vennep.
 3. Bestuursleden die in een bepaalde functie zijn benoemd, vervullen in het bijzonder de aan de functie verbonden taken. De andere bestuursleden staan hen daarin bij. Voor het overige verdelen de bestuursleden de te verrichten werkzaamheden in onderling overleg.
 4. De Algemene ledenvergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht.
 5. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door verloop van die termijn.
 6. a. Ter aanvulling van een vacature kunnen zowel het bestuur als de leden kandidaten voordragen. Een dergelijke voordracht heeft een adviserend karakter.

b. Kandidaatstelling door het bestuur dient te zijn vermeld in de oproep voor de vergadering,waarin de betreffende vacature moet worden vervuld.

c. Kandidaatstelling door een of meer leden dient te geschieden door het inzenden van een “ingekomen stuk”, waarin de naam en het adres van de gestelde kandidaat staan vermeld. Dit “ingekomen stuk” dient ten minste zeven dagen voor de vergadering door het bestuur te zijn ontvangen, tezamen met een bereidverklaring van de gestelde kandidaat om bij verkiezing de vacature te vervullen.

 

Bestuursvergaderingen

 1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur minstens 2 x per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of ten minste twee andere bestuursleden zulks schriftelijk met reden omkleed aan de voorzitter verzoeken.
 2. Over elk voorstel wordt afzonderlijk gestemd en wel mondeling, tenzij een bestuurslid anders wenst.
 3. Het bestuur kan ook buiten vergaderingen besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen een dergelijke besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.
 4. Voor wat de in de vergadering te nemen besluiten betreft, dient de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig te zijn.
 5. Blanco stemmen worden als niet aangemerkt.
 6. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 7. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder 6 bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist dan wordt zodanig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 8. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld.

 

Bestuursverantwoording

1. Het bestuur brengt behoudens verlenging door de algemene vergadering, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar/boekjaar op een algemene vergadering zijn jaar verslag uit en doet, onder overlegging van de jaarstukken, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar/boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na verloop van de algemene termijn ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

2a. Tenzij de algemene vergadering op een ander wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de algemene vergadering een kascommissie als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. De commissie bestaat uit twee leden die geen deel uitmaken van het bestuur

2b. De leden van de onder a bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn uitsluitend slechts eenmaal herkiesbaar.

2c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.

3. Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zodanig zich voor de rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden te geven.

4. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een ander commissie. 5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in dit artikel te bewaren conform de dan gestelde archiefwet.

 

Algemene vergadering

1. Voor de algemene vergadering wordt een schriftelijke oproep gericht aan de leden van de vereniging, alsmede aan de ereleden en leden van verdienste onder vermelding van de te behandelen onderwerpen en zo nodig met bijvoeging van de toelichtende bescheiden. De datum van de algemene vergadering dient uiterlijk 3 weken van te voren bekend te zijn gemaakt. De  agenda en bijgevoegde stukken worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 10 dagen voor de vergadering toegezonden.

2. Binnen 7 dagen na de verzending van de oproepen kunnen door een lid onderwerpen ter behandeling aan het bestuur worden opgegeven, welke dan zo spoedig mogelijk door het bestuur ter kennis aan de overige leden worden gebracht.

3. Met toestemming van zowel het bestuur als de vergadering kunnen staande de vergadering, onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd.

 • De jaarvergadering behandelt in ieder geval de volgende onderwerpen.
 • notulen van de vorige jaarvergadering;
 • jaarverslag;
 • vaststelling van de jaarstukken;
 • benoeming kascommissie;
 • ingekomen stukken; afgezien van onderwerpen waarvan uit de agenda blijkt dat ze in stemming worden gebracht mogen onderwerpen slechts ter stemming worden gebracht, wanneer zij vooraf zijn gemeld door middel vaneen ingekomen stuk. Ingekomen stukken dienen ten minste zeven dagen voor de vergadering door het bestuur te zijn ontvangen.
 • rondvraag

4. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen. Onder meer kan hierbij het volgende worden geregeld:

 • het spelen in onderling competitieverband;
 • de wijze van opstellen in bondswedstrijdverband;
 • de taken en bevoegdheden van het bestuur en haar commissies, voor zover dit niet in strijd komt met de statuten. Hieronder valt onder meer de wijze van toezicht door het bestuur op de redactie van een clubblad.

5. Elke andere algemene vergadering dan de jaarvergadering is een buitengewone algemene ledenvergadering.

 

Buitengewone Algemene vergadering

1. Op de buitengewone algemene vergaderingen, door het bestuur bijeengeroepen, is het bepaalde in de algemene vergadering van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat ter behandeling van spoedeisende gevallen van de aldaar genoemde termijnen kan worden afgeweken. Indien de buitengewone algemene vergadering is bijeengeroepen op een termijn van minder dan 1 week, kan zij echter beslissen dat een daarin gesteld onderwerp niet zodanig spoedeisend is, dat behandeling in een, met in achtneming van lid 1 gestelde termijn van de Algemene vergadering, niet kan worden afgewacht.

2. Buitengewone algemene vergaderingen als bedoeld in artikel lid 11.3 van de statuten voorzien zelf in hun leiding. Uitsluitend onderwerpen die in de oproeping vermeld zijn, kunnen worden behandeld.

 

Stemmen

1. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zodanig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de recht gevolgen van de oorspronkelijke stemming. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering schriftelijke stemming wenselijk acht. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

2. Over personen wordt schriftelijk gestemd met gesloten stembriefjes.

3. Stembriefjes die niet of onduidelijk zijn ingevuld, dan wel zijn ondertekend, namen van niet voor verkiezing in aanmerking komende personen, of niet ter zake dienende toevoegingen bevatten, zijn ongeldig en worden, evenals blanco stemmen, bij de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen buiten beschouwing gelaten.

4. Ter vervulling van een vacature wordt in vrije stemming voorzien.

5. Zijn op 2 kandidaten stemmen uitgebracht, dan is degene die de meeste geldige stemmen verwerft gekozen. Verwerven beide een gelijk aantal stemmen, dan vindt herstemming plaats. Levert ook dat geen meerderheid op, dan beslist het lot.

6. Zijn op meer dan twee kandidaten stemmen uitgebracht, dan is degene met meer dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen gekozen. Heeft geen hunner de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verworven, dan vindt herstemming plaats tussen de gestelde kandidaten, waarbij degene die in de vrij stemming het minst aantal stemmen op zich heeft verenigd, afvalt, levert deze herstemming aan geen van beide kandidaten de volstrekte meerderheid van de stemmen op, dan volgt opnieuw een herstemming totdat er slechts 2 kandidaten voor de eindstemming zijn verkregen.

7. Indien het bestuur van oordeel is dat voor het vervullen van een tussentijdse vacature de Eerstvolgende Algemene ledenvergadering niet kan worden afgewacht, kan de vervulling geschieden door schriftelijke raadpleging van de leden. Deze vervulling heeft een tijdelijk karakter en vervalt bij de eerstvolgende algemene vergadering die alsdan op de in dit artikel aangegeven wijze in de vacature voorziet.

8. In afwijking van hetgeen elders is bepaald betreffende de besluitvorming in de algemene vergadering, behoeft een voorstel tot het verlenen van een onderscheiding niet vooraf op de agenda voor de desbetreffende vergadering te worden geplaatst.

 

Commissies

1. Zowel het bestuur als de algemene vergadering kunnen commissies instellen tot het uitvoeren van bepaalde opdrachten en/of tot voorlichting en bijstand van het bestuur of de algemene vergadering.

2. De samenstelling, taak, bevoegdheden en werkwijze van de commissies, alsmede de zittingsduur van de leden hiervan, worden door het bestuur dan wel de algemene vergadering geregeld, voor zover zij niet uit het besluit tot hun instelling voortvloeien. Het bestuur voorziet in tussentijdse vacatures.

3. De commissies brengen regelmatig verslag over hun werkzaamheden uit aan het bestuur dan wel de algemene vergadering. Van iedere vergadering van een commissie wordt verslag opgemaakt en aan het bestuur toegezonden.

4. Het bestuur is gerechtigd aan commissies bepaalde taken te delegeren, doch het bestuur blijft onverminderd verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering.

5. Een commissie kan geen voor de vereniging bindende en rechtsgeldige besluiten nemen.

 

Slotbepalingen

1. Dit reglement is alleen van toepassing indien de statuten van de schaakvereniging officieel zijn vastgelegd.

2. Wijzigingen en/of aanvullingen op de bepalingen in dit reglement treden onmiddellijk bij hun vaststelling in werking, tenzij het daartoe strekkend besluit anders beslist.

3. Het bestuur van de vereniging draagt zorg voor een deugdelijke bekendmaking jegens de leden van de vereniging c.q. de betrokkenen van het bepaalde, de wijzigingen en/of aanvullingen daarvan inbegrepen in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en andere reglementen.

4. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de algemene vergadering.

 

Aldus vastgesteld in de Algemene ledenvergadering d.d. 29-08-2011 te Nieuw Vennep.